Ellen Key
Rubrik
Straxt söder om Omberg, vid sjökanten, ligger Ellen Keys bostad Strand inbäddad i grönska. Bryggan är utformad som ett litet tempel med kolonner och kapitäl. Detta är den plats där den stridbara författarinnan till slut fann sin fasta punkt i tillvaron. Hon var till åren kommen när hon slog sig ned på Strand, hon hade redan passerat de sextio. Men varken den andliga eller kroppsliga spänsten var det något fel på. Det berättas om hur hon med stav i handen gjorde långa fotvandringar till Ombergs mest otillgängliga delar och hon simmade gärna i Vätterns kalla vatten. Strands läge kräver förvisso också goda ben - huset ligger i en mycket brant sluttning ned mot Vättern.

Ellen Keys Strand
Ellen Keys Strand vid Ombergs fot.

Ellen Keys liv hade präglats av strider. I föredrag och böcker som "Missbrukad kvinnokraft", "Barnets århundrade", "Tankebilder" och "Lifslinjer" framförde hon sina radikala åsikter om kärlek, äktenskap, barnuppfostran, livsåskådning och annat. Hon rev upp våldsamma debatter som upprörde och chockerade många och tillbringade flera år utomlands i något som kan betecknas som frivillig landsflykt. Men Ellen Key vann också många anhängare och hennes böcker gick ut i stora upplagor, inte bara i Sverige utan över i stort sett hela Europa. Det var inkomsterna från böckerna som gjorde det möjligt för henne att köpa Strand. "Böckerna byggde huset", som hon själv uttryckte det. Strand blev snart en samlingsplats för tidens kända konstnärer och författare, vilket Ellen Keys berömda gästbok bär vittne om. Ellen Key var enmycket flitig brevskriverska; när hushållsavgifterna ett år uppgick till 700 kr, så drog kostnaderna för brevporton dubbla summan! I sexton år fick Ellen Key bo på Strand - hon dog i april 1926, 77 år gammal. Hennes önskan var då att Strand skulle bli ett sommarhem för "trötta arbeterskor" i behov av vila och rekreation. I enlighet med testamentet förvaltas huset av en stiftelse och varje år tas ett antal stipendiater emot, vilka får tillbringa några veckor här. Numera består gästerna dock av vuxenstuderande kvinnor. Men Strand är också öppet för allmänheten och visas sommartid för turister.